Podaj numer części

Podaj numer części BMW (wystarczy 7 ostatnich cyfr). Przykład: 6855006

Zidentyfikuj swoje BMW

Podaj numer VIN (wystarczy 7 ostatnich znaków)

Wybierz samochód z katalogu

Wybierz model, wersję i rocznik samochodu a my pokażemy Tobie odpowiednio dobrane produkty.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.czesci.bmwsklep.pl prowadzony jest przez P.H. Smorawiński Spółka z o.o. z siedzibą 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000724623, REGON: 004819843, NIP: 778-00-00-107.
 2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
  • PH Smorawiński – P.H. Smorawiński Spółka z o.o.
  • Sprzedający – P.H. Smorawiński Spółka z o.o.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza złożyć zamówienie, lub która złożyła zamówienie,  wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT; osoba fizyczna nie mająca ukończonych 18 lat lub nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych na złożenie zamówienia musi mieć zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna,
  • Dostawca – BMW Vertriebs GmbH działająca poprzez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363068, NIP 107-001-68-86, REGON: 142552844, Fax 22 3318 205, e-mail: biuro@bmw.pl oraz inni zewnętrzni kontrahenci,
  • Sklep internetowy, Sklep – sklep internetowy prowadzony przez P.H. Smorawiński Sp. z o.o., pod adresem www.czesci.bmwsklep.pl,
  • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego,
  • Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Klientem a P.H. Smorawiński Sp. z o.o.,
  • Zamówienie – zamówienie zakupu określonego Produktu złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego,
  • Produkt – części i akcesoria oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym,
  • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.). Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Klient, aby móc złożyć Zamówienia, musi uprzednio zaakceptować  postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Składanie zamówień

 1. Celem skorzystania ze Sklepu internetowego, Klient winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedającego:
  – posiadać komputer osobisty (PC) lub inne urządzenie elektroniczne z  oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron WWW i akceptującym pliki cookies oraz z włączoną obsługą języka Java Script,
  – posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
  – posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail)
 2. Klient, składając zamówienie na określony Produkt wypełnia i wysyła formularz zamówienia, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym i aktualnych, przy czym Sprzedający jest uprawniony do weryfikacji danych podanych przez Klienta i w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub nieaktualnych, zamówienie nie zostanie przez niego przyjęte do realizacji.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. W przypadku chęci zamówienia przez Klienta części kodowanych (części i akcesoria, do zamówienia których potrzebny jest numer VIN pojazdu), konieczne jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą, o co Klient zostanie każdorazowo poproszony. W związku z powyższym Sprzedający zastrzega, iż nie będą przez niego przyjmowane do realizacji Zamówienia na części kodowane, zaś odmowa przyjęcia lub zrealizowania przez niego takiego Zamówienia nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Klienta.
 6. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. W formularzu zamówienia Klient określa:
  – zamawiany Produkt i jego ilość, kolor, ewentualnie inny atrybut oraz rozmiar jeżeli dany Produkt jest sprzedawany w różnych rozmiarach,
  – adres rozliczeniowy,
  – adres, na jaki ma być dostarczony Produkt,
  – sposób dostawy,
  – formę płatności.
 8. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Na podany przy składaniu zamówienia przez Klienta adres poczty e–mail, Sprzedający wysyła potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji Zamówienia następuje zawarcie umowy sprzedaży zamówionych Produktów.
 10. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia do czasu otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, nie ponosząc z tego tytułu  żadnych kosztów.

III. Ceny

 1. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów dostawy.
 2. W przypadku Produktów dostępnych na zamówienie tj. nie znajdujących się w magazynie Sprzedającego, cena podana w Sklepie internetowym oraz w automatycznym potwierdzeniu złożenia Zamówienia ma jedynie charakter orientacyjny bowiem ceny tych Produktów ustalane są w oparciu o aktualne cenniki Dostawcy tych Produktów oraz o aktualny kurs walut. W przypadku gdy ostateczna cena zamówionego Produktu okaże się inna niż cena orientacyjna podana w Sklepie internetowym, Sprzedawca poinformuje Klienta o nowych warunkach handlowych Zamówienia. Jeżeli Klient w terminie 3 Dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy nie potwierdzi chęci przekazania Zamówienia do realizacji, Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane.
 3. P.H. Smorawiński ma prawo do dokonywania zmian cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów i wycofywania Produktów znajdujących się w jego ofercie, a także do wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 4. Zmiana ceny danego Produktu, promocji lub wyprzedaży po złożeniu Zamówienia, nie ma wpływu na złożone uprzednio Zamówienie, z zastrzeżeniem ceny Produktów, o których mowa powyżej w pkt. 1 Regulaminu
 5. Sprzedający ma możliwość wypuszczania kodów zniżkowych na wybrane Produkty. Sprzedający poinformuje, których Produktów lub których kategorii Produktów dotyczy kod zniżkowy.

IV. Dostawa Produktu

 1. Koszty dostawy Produktu na adres wskazany w Zamówieniu ponosi Klient.
 2. Pełne zasady dostawy produktów znajdują się w zakładce Wysyłka.

V. Termin realizacji Zamówień

 1. Termin realizacji Zamówień przez Sprzedawcę uzależniony jest od miejsca składowania Produktu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia w przypadku gdy zamówiony Produkt został wycofany z oferty Dostawcy. W takim wypadku Sprzedający poinformuje Klienta o anulacji złożonego Zamówienia najpóźniej w terminie 3 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT określające cenę sprzedaży Produktu oraz koszt przesyłki.
 4. Pozostałe informacje dotyczące terminów realizacji zamówień znajdują się w zakładce Wysyłka.

VI. Formy płatności

 1. Formami płatności za zamówione Produkty są: 
  • przelew bankowy,
  • płatność poprzez system płatności elektronicznych Przelewy24 – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem,
  • pobranie,
  • płatność przy odbiorze Produktu w P.H. Smorawiński przy ul. Obornickiej 235 w Poznaniu. Możliwa płatność gotówką lub kartą płatniczą.
 2. W przypadku braku zapłaty (tj. uznania rachunku bankowego Sprzedawcy) przez Klienta za zmówione przez niego Produkty w ciągu 3 Dni roboczych od dnia wysłania przez Sprzedawcę Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przy jednoczesnym wyborze przez Klienta formy zapłaty – przelew bankowy, Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane.

VII. Warunki gwarancji

 1. Szczegółowe warunki roszczeń gwarancyjnych Sprzedawca zawarł w oddzielnych dokumentach, w związku z tym, że Produkty oferowane przez Sprzedawcę podlegają odmiennym warunkom gwarancyjnym.
  Jednocześnie, Sprzedający zastrzega, iż Konsument chcąc złożyć roszczenie z tytułu gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Produkt do Sprzedawcy wraz z dowodem zawarcia umowy zakupu. W przypadku roszczeń z tytuły gwarancji dotyczących części i akcesoriów samochodowych należy je dostarczyć zamontowane w danym pojeździe wraz z dokumentacją montażu w autoryzowanym serwisie BMW.

VIII. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin do odstąpienia od tej umowy wygasa w terminie 14 dni od dnia kiedy Klient wszedł w posiadanie Produktu lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik. W celu skorzystania z tego uprawnienia Klient  przesyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: P.H. Smorawiński Spółka z o.o. 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości w takiej sytuacji Produkt/Produkty powinien być przesłany/powinny być przesłane na następujący adres Sprzedawcy: ul. Obornicka 235, 60-650 Poznań.
 2. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości wskazujemy, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy może również być przesłane przez Klienta łącznie z Produktem/Produktami, których to odstąpienie dotyczy, przy zachowaniu jednak wskazanego w pierwszym akapicie niniejszego ustępu terminu – tj. w terminie 14 dni od dnia kiedy Klient wszedł w posiadanie Produktu lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Produktów do Sprzedawcy. W związku z tym Sprzedawca nie będzie odbierał Produktu/Produktów przesłanych przez Klienta za pobraniem tych kosztów.
 4. PH Smorawiński  zastrzega i informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 124 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów: 
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta; a więc w szczególności dotyczy to wszystkich usług serwisowych świadczonych przez Sprzedającego,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności chodzi o wszystkie części kodowane, które mogą być zamontowane lub używane wyłącznie z konkretnym, jednym pojazdem, a także wszystkie te części które na zamówienie Klienta są lakierowane na kolor konkretnego pojazdu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, tj. części, które przy demontażu ulegają uszkodzeniu.
 5. Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu Sprzedawcy na adres: ul. Obornicka 235, 60-650 Poznań niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego mogą Państwo skorzystać, jednak nie jest to obowiązkowe znajduje się poniżej:

– Adresat [P.H. Smorawiński Spółka z o.o. 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów
– Data zawarcia umowy sprzedaży (*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów)
– Data
(*) niepotrzebne skreślić

IX. Niezgodność zakupionego Produktu z umową

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad, w związku z powyższym jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną.
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i dostarczona na adres: P.H. Smorawiński Spółka z o.o. 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Produktu.
 5. Konsument składający reklamację zobowiązany jest dostarczyć Produkt do Sprzedawcy wraz z dowodem zawarcia umowy zakupu. W przypadku reklamacji dotyczących części i akcesoriów samochodowych należy je dostarczyć zamontowane w danym pojeździe wraz z dokumentacją montażu w autoryzowanym serwisie BMW.

X. Dane osobowe, informacje handlowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie P.H. Smorawiński sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235, Poznań (60-650), KRS: 0000724623, NIP: 7780000107, kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem: : iodo@bmw-smorawinski.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo w Klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.

XI. Dodatkowe informacje

 1. P.H. Smorawiński zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku 1 do tego regulaminu.
 2. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce plików cookies.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 124 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 123 ze zm.).
 2. Alternatywne metody rozwiązywania sporów: zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej każdy Konsument, dokonujący zakupu online ma możliwość skorzystania z platformy udostępnionej przez Komisją Europejską do pozasądowego rozwiązywania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które w sposób nieuprawniony uzyskały dostęp do konta Klienta.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 5. Aktualny Regulamin jest dostępny w siedzibie P.H. Smorawiński Spółka z o.o. oraz na stronie Sklepu internetowego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.09.2022r.

Wydrukuj

Masz pytanie? Napisz do nas!
BMW Hotline: 61 845 51 51
Darmowa wysyłka od 399 zł
Największy magazyn części BMW