Podaj numer części

Podaj numer części BMW (wystarczy 7 ostatnich cyfr). Przykład: 6855006

Zidentyfikuj swoje BMW

Podaj numer VIN (wystarczy 7 ostatnich znaków)

Wybierz samochód z katalogu

Wybierz model, wersję i rocznik samochodu a my pokażemy Tobie odpowiednio dobrane produkty.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.bmwsklep.pl  prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Smorawiński i Spółka” Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński Spółka Jawna z siedzibą 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000003259, REGON: 004819843, NIP: 778-00-00-107.

2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. PH Smorawiński - Przedsiębiorstwo Handlowe „Smorawiński i Spółka” Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński Spółka Jawna,
b. Sprzedający - Przedsiębiorstwo Handlowe „Smorawiński i Spółka” Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński Spółka Jawna,
c. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza złożyć zamówienie, lub która złożyła zamówienie,  wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT; osoba fizyczna nie mająca ukończonych 18 lat lub nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych na złożenie zamówienia musi mieć zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna,
d. Dostawca - BMW Vertriebs GmbH działająca poprzez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363068, NIP 107-001-68-86, REGON: 142552844, Fax 22 3318 205, e-mail: biuro@bmw.pl oraz inni zewnętrzni kontrahenci,
e. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez PH Smorawiński, pod adresem www.bmwsklep.pl,
f. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego,
g. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Klientem a PH Smorawiński,
h. Zamówienie – zamówienie zakupu określonego Produktu złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego,
i. Produkt – części i akcesoria oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym,
j. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Klient, aby móc złożyć Zamówienia, musi uprzednio zaakceptować  postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Składanie zamówień

1. Klient, składając zamówienie na określony Produkt wypełnia i wysyła formularz zamówienia, za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym i aktualnych, przy czym Sprzedający jest uprawniony do weryfikacji danych podanych przez Klienta i w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub nieaktualnych, zamówienie nie zostanie przez niego przyjęte do realizacji.

3. W przypadku chęci zamówienia przez Klienta części kodowanych, konieczne jest nawiązania bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą, o co Klient zostanie każdorazowo poproszony. W związku z powyższym Sprzedający zastrzega, iż nie będą przez niego przyjmowane do realizacji Zamówienia na części kodowane, zaś odmowa przyjęcia lub zrealizowania przez niego takiego Zamówienia nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Klienta.

4. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W formularzu zamówienia Klient określa:
a) zamawiany Produkt i jego ilość oraz rozmiar, jeżeli dany Produkt jest sprzedawany w różnych rozmiarach,
b) adres, na jaki ma być dostarczony Produkt,
c) sposób dostawy,
d) formę płatności.

6.  Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7. Na podany przy składaniu zamówienia przez Klienta adres poczty e – mail, Sprzedający wysyła potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji Zamówienia następuje zawarcie umowy sprzedaży zamówionych Produktów.

8. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia do czasu otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, nie ponosząc z tego tytułu  żadnych kosztów.

III. Ceny

1. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów dostawy.

2. W przypadku Produktów dostępnych na zamówienie tj. nie znajdujących się w magazynie Sprzedającego, cena podana w Sklepie internetowym oraz w automatycznym potwierdzeniu złożenia Zamówienia ma jedynie charakter orientacyjny bowiem ceny tych Produktów ustalane są w oparciu o aktualne cenniki Dostawcy tych Produktów oraz o aktualny kurs walut. W przypadku gdy ostateczna cena zamówionego Produktu okaże się inna niż cena orientacyjna podana w Sklepie internetowym, Sprzedawca poinformuje Klienta o nowych warunkach handlowych Zamówienia. Jeżeli Klient w terminie 3 Dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy nie potwierdzi chęci przekazania Zamówienia do realizacji, Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane.

3. PH Smorawiński ma prawo do dokonywania zmian cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów i wycofywania Produktów znajdujących się w jego ofercie, a także do wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

4. Zmiana ceny danego Produktu, promocji lub wyprzedaży po złożeniu Zamówienia, nie ma wpływu na złożone uprzednio Zamówienie.

IV. Dostawa Produktu

1. Koszty dostawy Produktu na adres wskazany w Zamówieniu ponosi Klient.

2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Opłata za przesyłkę kurierską na terenie Polski  wynosi 15,00  zł brutto (17,00 zł za pobraniem) do wagi 30 kg oraz 99,00 zł brutto dla paczek powyżej 30 kg, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 poniżej.

4. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktów gabarytowych (koła, elementy karoserii, itp.) lub Produktów w ilościach hurtowych, koszty ich dostawy zostaną w sposób indywidualny określone przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Klienta o wysokości tych kosztów dostawy. Jeżeli Klient w terminie 3 Dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy nie  potwierdzi chęci przekazania Zamówienia do realizacji, Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane, chyba, że co innego wynika z treści Zamówienia.

5. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia, które miałoby być dostarczone poza granice Polski, Klient powinien skontaktować ze Sprzedawcą, w celu ustalenia indywidulanych zasad realizacji tego Zamówienia, w tym również kosztów dostarczenia Produktu.

V. Termin realizacji Zamówień

1. Termin realizacji Zamówień przez Sprzedawcę uzależniony jest od miejsca składowania Produktu.

2. Termin realizacji Zamówień Produktów znajdujących się:
-  w magazynie Sprzedającego wynosi do 3 Dni roboczych,
- w magazynie Dostawcy od 6-10 Dni roboczych,
liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta, a w przypadku wyboru opcji dostawy za pobraniem lub opłacenia przesyłki poprzez system elektroniczny DotPay, od momentu wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia w przypadku gdy zamówiony Produkt został wycofany z oferty Dostawcy. W takim wypadku Sprzedający poinformuje Klienta o anulacji złożonego Zamówienia najpóźniej w terminie 3 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

4. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT określające cenę sprzedaży Produktu oraz koszt przesyłki.

VI. Formy płatności

1. Formami płatności za zamówione Produkty są:
a) przelew bankowy,
b) płatność poprzez system płatności elektronicznych DotPay
c) płatność za pobraniem, przy czym kwota pobrania wynosi maksymalnie 3.500,00 zł., zaś pozostała część ceny Klient jest zobowiązany zapłacić w formie przelewu bankowego lub poprzez system płatności elektronicznych DotPay.
d) płatność przy odbiorze Produktu w PH Smorawiński przy
ul. Obornickiej 235 w Poznaniu. Możliwa płatność gotówką lub kartą płatniczą.

2. W przypadku braku zapłaty (tj. uznania rachunku bankowego Sprzedawcy) przez Klienta za zmówione przez niego Produkty w ciągu 3 Dni roboczych od dnia wysłania przez Sprzedawcę Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przy jednoczesnym wyborze przez Klienta formy zapłaty – przelew bankowy, Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane.

VII.  Warunki gwarancji

Szczegółowe warunki roszczeń gwarancyjnych Sprzedawca zawarł w oddzielnych dokumentach, w związku z tym, że Towary oferowane przez Sprzedawcę podlegają odmiennym warunkom gwarancyjnym.
Jednocześnie, Sprzedający zastrzega, iż Konsument chcąc złożyć reklamację lub gwarancję zobowiązany jest dostarczyć Rzecz do Sprzedawcy wraz z dowodem zawarcia umowy zakupu. W przypadku reklamacji części i akcesoriów samochodowych należy je dostarczyć zamontowane w danym pojeździe.

VIII. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy

1. Klient  ma prawo bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Termin do odstąpienia od tej umowy wygasa w terminie 14 dni od dnia kiedy Klient wszedł w posiadanie Produktu lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Można w tym celu skorzystać ze znajdującego się na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy” oświadczenia, ale nie jest to konieczne. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Klient  przesyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe „Smorawiński i Spółka” Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński sp. j. 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235, nr fax: 61 822 67 91. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. PH Smorawiński zastrzega i informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta; a więc w szczególności dotyczy to wszystkich usług serwisowych świadczonych przez Sprzedającego,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności chodzi o wszystkie części kodowane, które mogą być zamontowane lub używane wyłącznie z konkretnym, jednym pojazdem, a także wszystkie te części które na zamówienie Klienta są lakierowane na kolor konkretnego pojazdu,
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, tj. części, które przy demontażu ulegają uszkodzeniu.

3. Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.

4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 
IX. Niezgodność zakupionego Produktu z umową

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad, w związku z powyższym jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną.

2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady Produktu Klient ma prawo złożyć reklamację w terminie 1 roku od dnia, w którym dowiedział się o wadzie Produktu. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady, które zostały stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i dostarczona na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe „Smorawiński i Spółka” Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński sp. j. 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235 lub w formie e-mail na adres: bmwsklep@bmwsklep.pl

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Produktu.

X. Dane osobowe, informacje handlowe

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm), dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach i ich udostępnianie innym podmiotom.

2. Klientom przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.

3. W PH Smorawiński dane osobowe są chronione zgodnie z postanowieniami wskazanej w ust. 1 ustawy w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

4. Podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie mu informacji handlowych, zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1422).

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym w szczególności Kodeksu cywilnego t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827)oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2011,, poz. 1422).

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które w sposób nieuprawniony uzyskały dostęp do konta Klienta.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

4. Aktualny Regulamin jest dostępny w siedzibie PH Smorawiński oraz na stronie Sklepu internetowego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2015 r.

Wydrukuj

Masz pytanie? Napisz do nas!
BMW Hotline: 61 84 55 188
Darmowa wysyłka od 199PLN
Największy magazyn części BMW